YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Kurumsal Yönetim

>>Politika ve Yönetmelikler

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nde belirtilen asgari hususları içerecek şekilde aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir net kârın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılması genel kurul onayına sunulur.

Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5’i pay sahiplerine nakden dağıtabilir.

Kâr oluşması halinde dağıtımın genel kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakla birlikte, nihai kâr dağıtım tarihine karar verme yetkisi Genel Kurul’dadır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Bağış Politikası

Bağış Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Politikası

Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.; en büyük sermayesi ve başarısının temeli olan insan kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ilke olarak benimsemiştir. İnsan kaynakları yönetimindeki modern uygulamaları sürekli takip eden ve kurum kültürüne en uygun olacak şekilde uygulamaya alınmasını amaçlayan Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.; işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme gibi konularda alanında uzman danışmanlık firmaları ile çalışmaktadır.

İşe Alım

Şirket’in işe alım faaliyetleri “herkese eşit fırsat” anlayışıyla yürütülmektedir. İş ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi ayrımcılığa yol açabilecek özellikler belirtmekten kaçınan Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir.

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.; ekibe yeni katılacak kişilerin birikim ve hedefleri ile pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin ve pozisyon için tanımlanmış olan kariyer yolunun uyum içinde olmasına özen gösterir. Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.’nin kapıları takım çalışmasına yatkın, birlikte çalışmaya ve bilgi paylaşımına önem veren, mesleki ve bireysel gelişimine yatırım yapmış, başarı motivasyonu yüksek, dinamik, gelişime ve yeniliklere açık olan herkese açıktır.

Eğitim ve Geliştirme

Egeli & Co. Yatırım Holding; sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici gözlemleri, performans değerlendirme görüşmesi sonuçları, değerlendirme merkezi çalışmaları gibi birçok farklı yol izlenmektedir. Tüm sonuçlar dikkate alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim planı hazırlanmakta ve yakından takip edilmektedir.

Performans Yönetimi Sistemi

Performansın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve başarının ödüllendirilmesi için yıl boyunca sistemli bir çalışma yürütülmektedir. Şirket hedefleri doğrultusunda her bir Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.  çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans karnesi hazırlanmaktadır. İlk altı aylık dönemin sonunda değişen koşullar doğrultusunda hedeflerin gerçekçiliği tekrar değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğünde revize edilmektedir. Kişinin performansı yıl boyunca izlenmekte ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır. 

Kariyer Yönetimi

Egeli & Co. Yatırım Holding’de tüm pozisyonlar için görev tanımları, gerekli yetkinlikler, başarı kriterleri ve kariyer yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer planı doğrultusunda ilerlemesi için gerekli yönlendirme ve gelişim faaliyetleri insan kaynakları tarafından yürütülür ve takip edilir.

Kurumsal Hafıza ve Bilgi Paylaşımı

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., yıllar içinde oluşan deneyiminin, bilgi birikiminin ve kurum kültürünün ekibe yeni katılanlara aktarılması için sistemli çalışmalar yürütür. Kurumsal hafızanın yeni nesil yöneticilere aktarılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı eğitimler planlanır ve gerçekleştirilir, bilgi paylaşımı desteklenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olmasını önlemek amacıyla bu gibi durumlarda görevlendirilecek yönetici adayları belirlenir ve onları yeni görevlerine hazırlayacak eğitim ve geliştirme çalışmaları yürütülür. 

Çalışan Mutluluğu ve İnsan Haklarına Saygı

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında yürütülen tüm çalışmalarda karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış ilkesi benimsenir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınır ve iş etiği kurallarının ilgili hükümler denetim komitesi tarafından izlenir.

İş Etiği Kuralları

Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. (EGCYH) İş Etiği Kuralları, Şirket faaliyetlerini yerine getirirken başvurulacak bir davranış rehberi olarak hazırlanmıştır.

EGCYH iş etiği kuralları, yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere bütün mensupları için bağlayıcı niteliktedir.

İş Etiği Kuralları Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Tazminat Politikası

Şirketin Tazminat Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.