KURUMSAL

>>

Yatırım Yaklaşımımız

Egeli & Co. Yatırım Holding hissedarlarına, sürdürülebilir ve tutarlı bir sermaye getirisi sunmak amacıyla, kendi sermaye ve bilgi birikimini kullanarak, büyüme potansiyeline sahip sektörlerde doğrudan veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı yatırım yapmaktadır.

Yatırım Değerlendirme, Araştırma ve Geliştirme Süreci

Egeli & Co. Yatırım Holding, gelecek vadeden sektörlerde, gelişme potansiyeli algılanmamış ve bu nedenden dolayı gerçek değerine ulaşmamış ancak kendisinin sağlayacağı finansal ve yönetimsel katkı ile hızlı bir şekilde değer yaratabilecek gelişme potansiyeline sahip şirket yatırımlarına odaklanmaktadır.

Bu doğrultuda, hedef şirketler Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. (“EPYAŞ” veya “EGC Portföy Yönetimi”) tarafından ayrıntılı bir analiz ve değerleme sürecine tabi tutulmakta ve yatırım prosedürü gereği yatırım öncesi hukuki, mali, vergisel ve operasyonel açıdan da detaylı inceleme yapılması temin edilmektedir. Değerlendirme süreci sonrasında, Egeli & Co. Yatırım Holding yatırım felsefesi ve getiri kriterlerine bulunup yatırıma değer görülen projeler, EGC Portföy Yönetimi yatırım komitesi tarafından yönetim kurulu onayına sunularak hayata geçirilmektedir.

Şirketi, kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal performans kriterlerini karşılamak amacıyla, başlangıçtan bu yana sürdürülebilirliği ve sorumlu yatırımları tüm değerlemelerinin merkezi haline getirip, toplumsal fayda yaratmayan hiç bir finansal getiriye onay vermemiştir.

Gelişmekte olan sektörlerde yatırım yaparken, yatırım yapılan bölgelerde kalkınmaya katkı sunmak, yatırımlarının çevresel etkilerini en aza indirmek ve tüm paydaşları için en yüksek değeri üretmek üzere yatırım felsefesini oluşturmuştur.

Yatırım değerlendirme süreci aşağıdaki aşamaları içermektedir:

Yatırım fırsatının ortaya çıkarılması

● Önceden belirlenmiş yatırım kriterleri doğrultusunda yatırım fırsatlarının gözden geçirilmesi

Değerlendirme ve onay aşaması

● Yatırım fırsatının öndeğerlendirilmesi; sektör araştırması, rekabet analizi ve karşılaştırmalı analiz, hedef şirket yönetim kadrosunun kalitesi, referans konuşmaları, finansal analiz ve değerleme çalışması
●Yatırım raporunun hazırlanması ve yönetim kuruluna sunulması

Finansman ve işlemin kapanışı

● Hedef şirket ile Niyet Mektubu’nun müzakere edilmesi ve prensip anlaşmasına varılması
●Danışmanlarla birlikte detaylı inceleme süreci
● Bankalarla finansman ön görüşmelerinin yapılması (ihtiyaç halinde)
● Hisse alım anlaşması ve ortaklık anlaşmasının imzalanması
● Kapanış (işlemin tamamlanması)

Kapanış sonrası
işlemler

● Yönetim kurulu ve İcra kurulu seviyesinde kurumsal stratejinin geliştirilmesi
● Kurumsal yönetim kriterlerinin geliştirilmesi
● Finansal denetim süreçlerinin oluşturulması
● Denetim komitesinin oluşturulması
● Yatırımcı ilişkileri
● Detaylı yönetim raporlarının oluşturulması

Yatırımdan çıkış

● Halka arz
● Stratejik yatırımcıya satış
● Finansal yatırımcıya satış
● Kurucu ortaklara geri satış

Egeli & Co. Yatırım Holding, benimsediği proaktif yönetim yaklaşımı çerçevesinde risk ve fırsatları etkin bir biçimde değerlendirerek hissedarlarının birikimine değer katmaya odaklanmıştır.

Egeli & Co. Yatırım Holding, ortak olduğu şirketlerin kurumsal yönetim profilini geliştirerek sürdürülebilir finansal performansın altyapısını oluşturmaktadır. Bu yaklaşım, uzun vadede sürdürülebilir getiri hedefleyen yatırım stratejisinin temel unsurudur.

Portföy şirketlerinin faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi için yatırım yapılan şirketler ve yatırım ekibi tarafından hazırlanan, finansal ve operasyonel temel performans göstergelerini içeren dönemsel ilerleme raporları iç denetim ve yatırım ekibi tarafından düzenli olarak yönetim kuruluna sunulmaktadır.